Policy

Nedan kan du läsa mer om våra policys.

Kvalitetspolicy

Vi skall tillhandahålla den kunskap som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitét. Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sitt ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Vår kvalitetspolicy omfattar såväl våra tjänster som våra produkter. Genom ständig strävan efter förbättring, välutbildad personal, korta beslutsvägar och väl dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring skapar vi varaktiga kundrelationer. Vår personal skall alltid vara uppdaterade med dom kvalitéts kurser & utbildningar för att möta dem krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalité. Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets miljö och arbetsmiljörisker. Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet, ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy skall stödja ett resurssnålt miljöanpassad entreprenad och vi skall sträva mot en långsiktig hållbar utveckling & ständig förbättring. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader och god kvalitet enligt kundernas krav. Vi planerar olika projekt samtidigt med material i god tid då vi vill minska på antal matrial transporter.. Vi skall minska avfallet och genom källsortering till att det avfall vi producerar tas hand om på rätt sätt. I första hand skall vi använda produkter Som är förnyelsebara I möjligaste mån söker vi miljö certifierade leverantörer av material.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamhet på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall med en ständig strävan efter förbättring Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutande regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Vår KMA ansvarig med arbetsledare ansvar för att identifiera alla ev. Risker och faror på arbetsplats för att ta fram åtgärder som minimerar riskerna. KMA ansvarig med arbetsledarna håller sig ständigt uppdaterade med lagar som påverkar företagets verksamhet. Vi inför också tydliga förbud mot produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen. På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall. Arbetsförhållanden skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet Som den enskilda medarbetaren har. Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs inom KMA